Student Transfer Details | Lexicon International School

Students Transfer Details

Sr. No. Name of Student Admission No. Grade-section Application Date TC No.
1 Advai Pravin Jadhav 2262 I-A 21.01.2022 731
2 Mahimna Vijay Kadam 2278 I-C 21.02.2022 727
3 Rushabh Vedprakash Royal 2111 II-A 21.02.2022 745
4 Sanchita Santosh Chapole 2149 II-C 06.03.2022 755
5 Sajiri Gaikwad 763 III-C 02.02.2022 763
6 Nishwitha Ginnareddy 1330 V-B 04.02.2022 722
7 Ajinkya Jitendra Pathak 1433 V-D 14.03.2022 751
8 Siddhesh Ulhas Korade 1460 V-E 07.03.2022 732
9 Gargi Kulkarni 1270 V-E 11.03.2022 739
10 Gargi Shrinath Kulkarni 1270 V-E 11.03.2022 739
11 Samarth Sudhakar Prajapati 1783 VI-A 17.03.2022 753
12 Saanvi Jadhav 1263 VI-A 27.03.2022 767
13 Aditi Umesh Bhasme 985 VI-C 17.03.2022 740
14 Girija Vijay Kadam 1138 VI-C 21.02.2022 726
15 Rishi Ashish Agrawal 2043 VI-D 31.01.2022 747
16 Saanvi Chauhan 1210 VI-E 29.01.2022 750
17 Samruddhi Chandrakant Gurhale 1781 VII-A 05.02.2022 749
18 Sanavi Vikas Kute 840 VII-A 07.03.2022 762
19 Jival Ashish Kariya 1785 VII-C 12.03.2022 758
20 Vedraj Vipul Pawar 857 VII-D 16.01.2022 738
21 Atharva Ravindra Bhise 693 VII-D 21.02.2022 760
22 Muskaan Sinha 795 VII-E 01.02.2022 737
23 K Taniish 786 VII-E 08.03.2022 736
24 Namami Manoj Chourey 2029 VIII-B 19.03.2022 754
25 Ria Iyer 446 VIII-C 08.02.2022 748